dissabte, 7 de març de 2009

El corralet

Malgrat l’esforç de l’equip de govern per millorar i ampliar els mitjans d’informació, el seguiment de la política local no deixa de ser una activitat limitada a un reduït cercle de ciutadans, que per més “inri”, en la seva gran majoria, estan posicionats, bastant rígidament, amb les diferents opcions polític-ideològiques.
Aquesta realitat tendeix a desvirtuar i a sobredimensionar el paper de problemàtiques i personatges que en la vida real tenen una presència i una incidència insignificant.
Només l'existència d’un corralet polític i mediàtic permet que alguns surtin momentàniament de la insignificància i es permetin opinar sense criteri.
Alguns opinen de la modificació del PGOU sense saber per a què serveix, altres gair bé no arriben a escolanets i pretenen actuar de bisbe, pretesos assessors de temes que no dominen, grans dosis d’oblit o de cinisme i renúncia a actuar per l’interès comú.
No sé si és així a pertot, però el que és cert, és que a pocs ajuntaments de les nostres dimensions hi ha tants regidors a l’oposició que visquin professionalment de la política.
Segur que aquesta situació determina comportaments i actituds i condiciona l’hipotètic altruisme.